Svět se rychle mění a s ním i trh práce. Vybrat si vhodnou profesní cestu, která zajistí uplatnitelnost na trhu práce i po dokončení školy, není pro budoucí středoškoláky snadné.

V tomto monitoru najdete 30 karet profesí, které byly vybrány na základě různých kritérií jako klíčové pro Zlínský kraj z hlediska uplatnitelnosti na trhu práce. U každé karty je možnost stažení ve formátu PDF v úsporné barevné variantě, šetrnější ke spotřebě toneru při tisku. Karty v plné barvě je možno stáhnout zde.

Profese jsou řazeny dle požadavku na stupeň vzdělání pro danou profesi (výuční list, maturita, vysokoškolské vzdělání) a dále dle abecedy.

Údaje na kartě profese:

Stručná charakteristika profese obsahuje mimo text i odkaz „CHCI VĚDĚT VÍCE“ s přesměrováním na stránky Národní soustavy povolání, kde je možno nalézt bližší informace týkající se výkonu profese, kvalifikace, kompetenčních požadavků, zdravotní způsobilosti k výkonu povolání aj.

Hrubá měsíční mzda odráží mzdový/platový rozptyl u jednotlivých profesí. Vychází z ročních statistik Informačního systému o průměrných výdělcích (ISPV). U některých profesí nejsou k dispozici samostatná data pro Zlínský kraj, v takovém případě jsou uváděna data za ČR.

Počet osob v profesi ilustruje četnost povolání v rámci ČR i v detailu Zlínského kraje. Vychází z ročních statistik ISPV. U profesí, kde nejsou k dispozici samostatná data za Zlínský kraj, jsou uváděny počty osob na úrovni ČR.

Volná místa na ÚP – údaj vychází ze statistik Úřadu práce k 31.3. roku aktualizace monitoru a udává data o poptávce trhu práce, kterou evidují pobočky Úřadu práce ČR ve Zlínském kraji.

Šipky u mezd a volných pracovních míst ukazují trendy vývoje, tj. rozdíly větší jak 3 % (růst), menší jak 3 % (pokles) oproti údaji za předešlý rok. V případě, že rozdíly nepřesahují hranici 3 %, hovoříme o stagnaci (černá vodorovná šipka).

Vzdělání pro výkon profese přináší základní informaci o tom, jak získat potřebnou kvalifikaci. U profesí, kde postačí SŠ vzdělání s výučním listem nebo s maturitou, je k dispozici odkaz „CHCI VĚDĚT VÍCE“, který přesměruje na stránky Info absolvent přímo ke vzorovému oboru vzdělání. Zde je kromě detailního popisu studijního oboru i možnost filtrování konkrétních škol pro Zlínský kraj, které studijní obor nabízí.

Aktualizace dat na kartách probíhá 1x ročně. Karty z předchozího roku naleznete zde.

Metodika a zdroje dat

Klíčové profese Zlínského kraje byly vybrány dle navrženého modelu vícekriteriálního výběru a na základě odborného posouzení experty tvořenými např. zástupci zaměstnavatelů či vzdělavatelů. Součástí vícekriteriálního výběru jsou například podíly zaměstnaných v jednotlivých odvětvích dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE ve Zlínském kraji, podíly zaměstnaných dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO či podíl evidenčního počtu zaměstnanců podle činnosti ve Zlínském kraji. Ke všem profesím bylo přiřazeno CZ-ISCO, které bylo základem pro naplnění jednotlivých položek.

Při zpracování a naplnění karet se využily tyto zdroje: Informační systém o průměrném výdělku, Regionální statistika ceny práce za Zlínský kraj, Analýza neobsazenosti volných pracovních míst podle profese (zdroj portál MPSV), Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce.

Karty klíčových profesí vznikly v rámci projektu Datová platforma zaměstnanosti Zlínského kraje. Díky projektu Nestereo došlo k jejich úpravám - názvy povolání jsou uváděny i v ženské variantě, došlo k aktualizaci textových částí a formy karet ke stažení.