Společnost se digitalizuje a není pochyb, že tento trend bude prostupovat dalšími oblastmi našich životů. Sektor IT je pro rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnost zemí klíčový. Mobilní aplikace, software, webové stránky, hry a další produkty IT využívají každodenně asi všichni lidé v produktivním věku – jak muži, tak ženy. Mezi IT odborníky hrají klíčovou roli specialisté, kteří vyvíjejí, analyzují a testují software.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) pracuje v ČR celkově na pozicích odborníků v informačních a komunikačních technologiích téměř 230 tisíc osob, což je 4,5procentní podíl na zaměstnané populaci. Platy v sektoru jsou vysoce nadprůměrné. V roce 2022 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda IT specialistů 82 tis. Kč a meziročně vzrostla o 11 %. Proč tedy na 10 osob zaměstnaných v IT připadá v ČR jen jedna žena? Podíl žen v IT u nás činí 10,9 % a je nejnižší z celé Evropské unie. Mezi lety 2012 a 2022 se dle dat Eurostatu nezměnil.  V roce 2022 bylo v EU průměrné zastoupení žen v IT profesích 18,9 %. Země, v nichž je podíl žen nejvyšší, jsou Bulharsko (28,9 %), Rumunsko (25,2 %) a Estonsko (24,5 %).

Podíváme-li se na počty absolventů ve skupině oborů Informační a komunikační technologie, uvidíme, že nejvíce studentů a studentek úspěšně ukončilo svá vysokoškolská studia v letech 2012 a 2013. Bylo to přibližně 4 900 absolventů. V roce 2012 činil podíl absolventek-žen 12,3 %, v roce 2022 už to bylo 17,3 % (621 žen z celkových 3 584 absolventů). Což lze označit za mírně pozitivní trend směrem k rovnějšímu zastoupení obou pohlaví v oboru. Ovšem v Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Švédsku a Estonsku už přesahuje podíl VŠ absolventek třicetiprocentní hranici.

Ve Zlínském kraji pracovalo v IT sektoru 8,7 tisíce osob, což je 3,9 % ze všech IT zaměstnanců v ČR. Nejvíce IT odborníků pracuje v Praze (28,9 %), Jihomoravském kraji (14,6 %), Středočeském kraji (14,3 %) a Moravskoslezském kraji (9,7 %). Ze všech absolventů VŠ s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji tvořili v roce 2022 absolventi IT oborů podíl 5,4. Nejvíce IT studentů absolvovalo v roce 2009, kdy jejich počet dosáhl 349. Podíl absolventek-žen nemáme na úrovni kraje k dispozici.

Proč se u nás ženy do oboru příliš nehrnou, přestože je vnímán jako velmi perspektivní?

Odpověď může alespoň zčásti přinést výsledek anonymního hlasování na zpravodajském webu iDnes z listopadu loňského roku. Na otázku Pomůže společnosti, když bude v IT víc žen? odpovědělo kladně z celkových 156 respondentů pouze 28 lidí. Přestože se nejedná o reprezentativní vzorek, výsledek ankety naznačuje, že sektor IT je u nás stále vnímán silně stereotypně. To se pak odráží také v kariérních volbách mladých lidí.

Podle průzkumu společnosti Microsoft z roku 2017 je hlavním důvodem, proč české teenagerky svou budoucnost ve vědě a technologických oborech nevidí, především nedostatečná podpora ze strany rodičů. Průzkum ukázal, že rodiče s dívkami o těchto možnostech téměř nehovoří. Velkou roli hraje nejspíš také neznalost širokého spektra možností, které sektor IT nabízí. České dívky v evropském srovnání stále nadprůměrně nahlížejí na vědu a technologie jako na mužskou doménu. Když se řekne věda, šesti z deseti dívek (59 %) u nás se automaticky vybaví muž, což je o jedenáct procent více než je evropský průměr. Dalším stereotypem spojeným s IT obory je představa ajťáka, který je spíše asociální, příliš nedbá na hygienu ani životosprávu a ve dne v noci sedí u počítače. Mít v zaměstnání kolegy tohoto typu pak dívky pochopitelně nepřitahuje. Dalším faktorem může být nízké sebevědomí dívek ve vztahu k technickým a IT oborům a jejich slabší zapojení do výuky informatiky na středních školách (např. ve formě volitelných předmětů). Nedá se přitom říct, že by propagace žen v IT u nás neexistovala. Asi nejznámějším aktérem je nezisková společnost Czechitas. V podpoře oboru se angažují také velké IT společnosti.

Nevyužitím talentovaných dívek a žen přichází česká ekonomika o potenciální schopné zaměstnankyně a podnikatelky v IT. Model pracovního trhu v ČR poradenské společnosti Boston Consulting Group ukazuje, že na základě demografie, počtu absolventů, megatrendů, změny produktivity a poptávky lze do roku 2030 ve skupině profesí Analytici a vývojáři softwaru a počítačových aplikací očekávat nedostatek téměř 24 tisíc pracovníků.

A jak se stalo, že v Bulharsku a Rumunsku je zastoupení žen zaměstnaných v IT oborech mnohem vyrovnanější?

Z informací dostupných na technologickém webu zdnet.com nebo na webu zaměřeném na ekonomická a společenská témata střední a východní Evropy emerging-europe.com či z The New East Digital Archive vyplývá, že úspěch Bulharska a Rumunska má kořeny překvapivě v komunistické minulosti. Režim potřeboval zaměstnat maximální část populace, a tak podporoval vstup žen na trh práce, ale také na technické vysoké školy. V 80. letech 20. století Bulharsko investovalo do rozvoje průmyslových odvětví zaměřených na osobní počítače a software a povzbuzovalo proto ženy i muže ke studiu STEM oborů. Jak značný byl tehdy export z Bulharska dokládá informace, že 40 % ze všech osobních počítačů v tehdejším východním bloku pocházelo právě z Bulharska. Školství i společnost obecně jsou zde silně orientovány na IT a STEM obory. Kariéra v těchto oblastech je mnoho desetiletí vnímána jako vysněná a prestižní záležitost. Boom v bulharském IT sektoru nastal po vstupu do EU v roce 2007, kdy dostupná a vysoce kvalifikovaná pracovní síla spolu s příznivou daní přilákala na Balkán mnoho zahraničních outsourcingových IT firem. Podobná je situace v Rumunsku. Intenzivní (a inkluzivní) náborové kampaně firem spolu s neformálními vzdělávacími akcemi zaměřeným na podporu žen v IT měly na příliv žen do IT velký vliv.

Na závěr pro lepší celkový přehled o postavení sektoru IT ve společnosti uvádíme podíl IT specialistů (inženýři vývojáři, analytici, správci databázi) ve vybraných zemích. Největší podíl IT specialistů na celkové zaměstnané populaci mají Švédsko (5,4 %), Nizozemsko (4,9 %), Lucembursko (4,8 %), Estonsko a Finsko (4,1 %). V Bulharsku a Česku shodně 2,1 %, v Rumunsku 1,4 %, průměr EU je 2,3 %. Zdroj: Český statistický úřad.

Proč může být (nejen) pro ženu fajn pracovat v IT se dozvíte od softwarové inženýrky Petry Stehlíkové ze zlínské firmy Edhouse s.r.o. Rozhovor a další informace naleznete na webu Datové platformy zaměstnanosti Zlínského kraje v sekci Trochu jiná kariéra.