O odborném vzdělávání dospělých v regionech České republiky je k dispozici překvapivě málo dat. Jedním z využitelných zdrojů informací je Národní soustava kvalifikací (NSK) - registr profesních kvalifikací existujících na pracovním trhu v ČR.

NSK umožňuje zájemcům získat celostátně uznávané osvědčení o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli projít formálním vzděláváním. Profesní kvalifikaci je možné získat úspěšným složením zkoušky podle přesně stanoveného standardu. Zkoušky organizují a provádí tzv. autorizované osoby, které jsou k této činnosti oprávněny. Po úspěšném splnění zkoušky vydávají autorizované osoby účastníkům zákonem stanovená osvědčení.

V tomto monitoru najdete aktuální údaje o autorizovaných osobách se sídlem ve Zlínském kraji a o profesních kvalifikacích, pro které jim byly příslušnými orgány uděleny autorizace. Zobrazuje i přehled profesních kvalifikací, pro něž neexistují autorizované osoby sídlící ve Zlínském kraji. Je možné i zjistit, jak jsou do NSK zapojeny školy zřizované Zlínským krajem (s platností ke konci školního roku).

Metodika a zdroje dat

Zdrojem použitých dat je Informační systém NSK (dále IS NSK), v jehož rámci probíhá sběr dat od autorizujících orgánů o autorizovaných osobách a profesních kvalifikacích, pro něž jsou autorizace uděleny. Z IS NSK jsou generovány veřejně dostupné informace o AOs a PK a publikovány na webových stránkách Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz). Součástí IS NSK se stala sestava xls s informacemi o AOs, která se každý den aktualizuje a je k dispozici na veřejně dostupné internetové adrese. Tento soubor je pro účely projektu na principu „datové pumpy“ každodenně stahován a slouží jako datový podklad pro sestavy o datech. Výjimku tvoří stránka monitoru „NSK ve Zlínském kraji – organizace zřizované Zlínským krajem“, kde jsou data vztažena k 30. červnu příslušného roku.

Metodická poznámka: Autorizované osoby jsou do okresů řazeny podle svého sídla. Údaje o případných pobočkách autorizované osoby v jiných okresech nejsou vzhledem ke struktuře zdrojových dat k dispozici. Obdobně monitor nezaznamenává pobočky autorizovaných osob sídlících vně Zlínského kraje, které mají případně zřízeny ve Zlínském kraji.