Spolupráce škol se zaměstnavateli má širokou podporu, ale přesná představa o stavu této spolupráce často chybí. Podrobné dotazníkové šetření mezi školami ve Zlínském kraji pomohlo zmapovat rozsah a formy spolupráce, ale i další aktivity škol.

Na rozvoj spolupráce škol se zaměstnavateli se klade stále větší důraz. Například do školského zákona byl nově zapracován požadavek na kooperaci škol se zaměstnavateli různými formami. Systematicky se však rozsah a formy spolupráce škol s podniky nesledují a příslušná data nejsou k dispozici. Dotazníkové šetření mezi školami Zlínského kraje umožnilo aktuální situaci zmapovat. Monitor představuje rozsah a formy spolupráce škol se zaměstnavateli v kraji, rozsah praktického vyučování v podnicích, podíl žáků, na které mají jednotlivé formy spoluprací dopad a podrobně popisuje i rozsah využívání dalších aktivit s pozitivním dopadem na profesní uplatnění žáků středních škol.

Spolupráce SŠ se zaměstnavateli v odborném vzdělávání a přípravě

Spolupráce SŠ se zaměstnavateli v kariérovém poradenství

Vyhodnocení spolupráce SŠ se zaměstnavateli v kariérovém poradenství za rok 2019 naleznete zde.

Vyhodnocení spolupráce SŠ se zaměstnavateli v kariérovém poradenství za rok 2018 naleznete zde.

Metodika a zdroje dat

Zdrojem dat jsou výsledky dotazníkového šetření, realizovaného mezi středními školami Zlínského kraje v prvních čtvrtletích 2018 a 2019. Dotazník je zaměřený na problematiku spolupráce škol se zaměstnavateli ve dvou oblastech – v odborném vzdělávání a přípravě a dále v kariérovém poradenství.

Formulář dotazníku ke stažení zde.

Dotazník je distribuován elektronickou formou plošně všem středním školám ve Zlínském kraji. Data jsou sbírána za účelem lepšího poznání aktuálního stavu a nalezení způsobů, jak co nejefektivněji podpořit spolupráci škol a podniků.

Kromě sběru dat může dotazník zároveň školám sloužit jako zdroj inspirace, jak plánovat a upravovat strategii spolupráce školy s trhem práce. Je členěn do několika sekcí, které odpovídají různým benchmarkům spolupráce škol se zaměstnavateli. Obdobný dotazník je používán ve Velké Británii a vyplňují jej britské školy ve vybraných regionech. Cílem je prostřednictvím benchmarku pomoci školám identifikovat příležitosti ke zlepšování a přebírání osvědčených zkušeností. Úroveň spolupráce na konkrétní škole mohou respondenti na základě publikovaných výsledků šetření porovnat s celkovým stavem spolupráce škol ze Zlínského kraje se zaměstnavateli.