Kolik studentů ze Zlínského kraje studuje na vysokých školách? Jaké obory studují a kde? Kolik z nich studuje technické a přírodovědné obory?

Monitor zachycuje vývoj počtu studentů VŠ s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji od roku 2000. Poskytuje přehled o počtech studentů v jednotlivých oborech a skupinách oborů, ale i strukturu oborů a jejich propojení s jednotlivými vysokými školami v ČR. Analyzuje také data o studentech studujících přírodovědné a technické obory. Umožňuje sledovat vývoj počtu studentů těchto oborů a jejich podíl na celkovém počtu studentů všech oborů.

Metodika a zdroje dat

Datovým zdrojem jsou data z centrální databáze Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR. V zobrazovaných datech jsou zahrnuti studenti veřejných a soukromých VŠ podle trvalého bydliště, včetně studentů doktorských studijních programů v členění podle území, vysoké školy, fakulty, studijního zaměření (na úrovni dvoumístného kódu Klasifikace oborů vzdělání CZ-ISCED). V zobrazovaných datech nejsou zahrnuty počty studentů (občanů ČR) studujících v zahraničí a počty zahraničních studentů studujících v ČR. Pro výpočet podílu studentů VŠ ze Zlínského kraje na vysokých školách v ČR studujících přírodovědné a technické obory jsou za technické a přírodovědné považovány obory ze skupin 05 Přírodní vědy, matematika a statistika; 06 Informační a komunikační technologie; 07 Technika, výroba a stavebnictví. Podrobnou specifikaci Klasifikace oborů vzdělání CZ-ISCED naleznete na stránkách ČSÚ zde.